Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden JP-Workout

Artikel 1: Aanmelding en lidmaatschap

1.1 Aanmelding als lid van JP-Workout vindt plaats door middel van het ondertekenen van het juist en volledig ingevuld inschrijfformulier in de vestiging van JP-Workout en te ondertekenen. JP-Workout behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.

1.2 JP-Workout biedt een half jaar abonnement aan haar klanten. Half jaar abonnementen worden na afloop van de overeengekomen termijn in overleg verlengd met een bedenktijd van 2 weken.

1.3 Om lid te worden van JP-Workout hanteren wij een minimum leeftijd van 18 jaar tenzij ouders of verzorgers toestemmingen geven en het abonnement ondertekenen.

1.4 JP-Workout is gerechtigd de door het lid aangeleverde gegevens te gebruiken ten behoeve van communicatie met haar leden omtrent het lidmaatschap van JP-Workout en de door JP-Workout georganiseerde activiteiten en daaraan gerelateerde aangelegenheden. De gegevens van het lid worden zonder voorafgaande toestemming van het lid niet aan derden verstrekt.

1.5 Wijzigingen met betrekking tot de verstrekte gegevens als genoemd onder 1.1 dienen direct aan JP-Workout te worden doorgegeven. Indien JP-Workout niet over betreffende gegevens beschikt en in dat kader kosten dient te maken, zullen deze kosten in rekening worden gebracht bij

het lid.

Artikel 2: Lidmaatschapsgelden

2.1 JP-Workout biedt een half jaar abonnement met een bedenktijd van 2 weken na tekenen.

2.2 De eerste betaling bij een contract waarbij de contributie in maandelijkse termijnen wordt betaald, bestaat uit het inschrijfgeld en de pro rata contributie voor de lopende maand. Indien het lid kiest voor betaling van de gehele contractperiode bestaat deze uit eerste betaling uit het

inschrijfgeld, de pro rata contributie van de lopende maand en de contributie van de gehele eerste contractperiode. De betaling werkt met automatische incasso met een herinnering in de 1e week en een 2e herinnering in de 2e week. De contributie over een halfjaar abonnement is berekend

over 24 weken i.p.v. 26 weken zodat er 2 weken overblijven voor bijvoorbeeld ziekte verzuim of vakantie van de trainer en lid.

2.3 Het lidmaatschap gaat, na de in 2.2. gedane betaling, in op de 1e training. Gedurende de pro rata periode voorafgaande aan de eerste dag van de maand gelden voor het nieuwe lid reeds de algemene voorwaarden en de huisregels.

2.4 Het lid is in geen geval toegestaan over te gaan tot inhouding, korting, opschorting of verrekening van de aan JP-Workout verschuldigde betaling(en). Bij niet tijdige betaling is het lid, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, terstond in verzuim. Vanaf het moment dat het lid in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen direct opeisbaar en heeft JP-Workout het recht aan het lid de wettelijk verschuldigde vertragingsrente over het opeisbare bedrag vanaf de eerste dag dat het lid in verzuim is in rekening te brengen. Indien het lid na ingebrekestelling de vordering niet voldoet, zal JP-Workout genoodzaakt zijn de vordering uit handen te geven. Naast het op dat moment door het lid aan JP-Workout verschuldigde zal het lid alle bijkomende (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten zijn verschuldigd, met een minimum van 40 (veertig Euro), zoals omschreven in de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten, onverminderd alle overige rechten van JP-Workout.

2.5 JP-Workout biedt verschillende kortingsvormen aan op haar lidmaatschapsabonnementen. Per lidmaatschap kan slechts één kortingsvorm worden toegekend. Kortingen worden nooit met terugwerkende kracht verleend.

2.6 Alle prijzen zijn inclusief BTW. JP-Workout is te allen tijde gerechtigd om haar prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.

2.7 JP-Workout is bevoegd om de lidmaatschapsprijs te verhogen en/of te indexeren. Eventuele prijsverhogingen zullen minimaal 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend worden gemaakt. Indien een prijsverhoging plaats vindt, dan heeft het lid recht om de overeenkomst binnen 4 weken na bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terug betaald.

2.8 Als een afspraak meer dan 24 uur voor tijd wordt afgezegd kan gratis worden gekeken om de afspraak te verplaatsen. Als een afspraak minder dan 24 uur van te voren wordt afgezegd komt deze training te vervallen op kosten van het lid.

Artikel 3: Beëindigen

3.1 Het lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door schriftelijk op te zeggen bij een JP-Workout instructeur. Een opzegging kan alleen gedaan worden na het einde van het halfjaar abonnement of in overleg met een JP-Workout instructeur.

3.2 Bij overlijden wordt het abonnement op de eerste melding direct beëindigd. Vooruitbetaalde contributie zal pro rata worden gerestitueerd.

3.3 JP-Workout behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, of indien JP-Workout uit het doen of nalaten van het lid redelijkerwijs kan afleiden dat het lid zich niet zal houden aan betreffende huisregels, op

aangeven van de club manager een lidmaatschap te beëindigen. De contributie voor het na beëindiging nog resterende deel van betreffend lidmaatschap is per datum beëindiging direct verschuldigd en opeisbaar.

Artikel 4: Opschorting

4.1 Opschorting of bevriezing van het abonnement is eenmaal per kalenderjaar mogelijk bij zwangerschap en/of langdurige ziekte of blessure. Deze bevriezing kan voor een periode van maximaal zes maanden en gaat in per hele maand. De incasso wordt voor dezelfde periode (per kalendermaand) ook bevroren. Na hervatting van het actief lidmaatschap, wordt de incasso weer geactiveerd.

4.2 Voor de bevriezing dient het lid een zwangerschaps- of doktersverklaring te overleggen. Een aanvraag met kopie van deze verklaring moet worden gestuurd naar een instructeur van JP-Workout.

Artikel 5: Risico en aansprakelijkheid

5.1 Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een programma en/of activiteiten van welke aard ook bij JP-Workout is geheel voor eigen risico van het lid.

5.2 JP-Workout, de JP-Workout coaches, club managers en overige werknemers en/of andere hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook, behoudens in geval van opzet en/of grove schuld van het management van JP-Workout.

5.3 JP-Workout, de JP-Workout coaches, club managers en overige werknemers en/of andere hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden.

5.4 Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van JP-Workout, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid is te wijten.

Artikel 6: Huisregels

6.1 De algemene voorwaarden en de in dit document genoemde huisregels zijn overhandigd aan het lid ter gelegenheid van de inschrijving. Door het sluiten van een lidmaatschapsovereenkomst verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van JP-Workout te kennen en

hiernaar te handelen.

6.2 De algemene voorwaarden van JP-Workout worden overhandigd bij het afsluiten van het lidmaatschap en staan tevens vermeld op de website en zijn tevens bij de JP-Workout vestiging op te vragen.

Artikel 7: Algemene voorwaarden, toepasselijk recht en forumkeuze

7.1 Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met JP-Workout aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

7.2 Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van of verband houdend met de overeenkomst tussen het lid en JP-Workout, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht.

7.3 JP-Workout is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels en algemene voorwaarden gelden voor alle leden en gaan in een maand nadat ze zijn toegestuurd, tenzij een lid met het oog op een verslechtering van haar positie door betreffende wijziging binnen betreffende termijn, met inachtneming van het opzegtermijn, het lidmaatschap opzegt.

Huisregels

JP-Workout biedt een top fitness ervaring voor onze leden. Om iedereen met plezier te laten sporten, heeft JP-Workout de volgende huisregels opgesteld:

Gebruik een handdoek tijdens het trainen op alle apparaten.

Draag zaalschoenen in de trainingsruimte. Schoenen die buiten zijn gedragen en schoenen die afgeven zijn niet toegestaan.

Draag bij het betreden van de trainingsruimte schone en correcte sportkleding.

Leg na gebruik de losse onderdelen (gewichten, dumbels etc.) weer terug op hun plaats.

Verwijder transpiratie van het apparaat met je handdoek of met de daarvoor bestemde papierrol en spray.

Gebruik alleen afsluitbare drinkbekers (bidons) in de trainingsruimtes.

Nuttig geen etenswaren in de trainingsruimte.

Val geen andere clubleden lastig.

Neem geen huisdieren mee naar JP-Workout.

Gebruik geen alcohol, drugs en/of rook niet in JP-Workout.

Beschadigingen die veroorzaakt worden aan JP-Workout, worden verhaald op diegene die dit veroorzaakt heeft.